روی دوره ی مورد نظر کلیک کرده و وارد لینک پیش ثبت نام  مدارس شوید ...   
 
 
 
 
 
 
 
 
مجتمع پسرانه امام هادی (ع):
دبیر ثبت نام: جناب آقای بحرالعلومی
 
 
 
 
 
 
مجتمع پسرانه امام جواد (ع):
 
دبیر ثبت نام: جناب آقای محمدرضا محمدی
 
دبیر ثبت نام: جناب آقای سعادت خواه
 
 
 
 
دبیر ثبت نام: سرکار خانم رضایی
 
 
مجتمع دخترانه صهبای صفا:
دبیر ثبت نام: سرکار خانم علوی