جناب آقای خلیل رحمانی  
 
 
 
آقای خلیل رحمانی
 
 
مدرک تحصیلی: 

       کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. داشگاه تهران؛ 1373
 
شماره تماس : 22446713 داخلی 1