درس اول  
درس اول :
آشنایی با الفبای زبان عربی
 
 
 
 
 
 
 
     
 
درس سوم  
 
      درس سوم :   
  صدای کسره
 
 
 
 
     
 
درس پنجم  
    درس پنجم : 
  سکون
 
 
 
     
 
درس هفتم  
درس هفتم :
علامت مد
 
 
 
     
 
درس نهم  
درس نهم :
حروف ناخوانا قسمت اول
 
 
 
     
 
درس یازدهم  
درس یازدهم :
حروف ناخوانا قسمت سوم
 
 
 
     
 
درس سیزدهم  
درس سیزدهم :
حروف ناخوانا قسمت 5
 
 
 
     
 
درس پانزدهم  
    درس پانزدهم :
اشباع هاء ضمیر   
 
 
 
 
     
 
درس هفدهم  
درس هفدهم :
همزه وصل قسمت 2 
 
 
 
 
 
     
 
درس نوزدهم  
درس نوزدهم :
صحت نماز
 
 
 
     
 
  درس دوم  
     درس دوم :  
 صدای فتحه
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  درس ششم  
  درس ششم :
تشدید
 
 
 
 
 
     
 
  درس هشتم  
درس هشتم :
تنوین
 
 
 
 
 
     
 
  درس چهارم  
 درس چهارم :  
صدای ضمه
 
 
 
 
 
 
     
 
  درس دهم  
درس دهم :
حروف ناخوانا قسمت دوم
 
 
 
 
 
     
 
  درس دوازدهم  
درس دوازدهم :
حروف ناخوانا قسمت 4
 
 
 
 
 
     
 
  درس چهاردهم  
درس چهاردهم :
حروف ناخوانا قسمت 6
 
 
 
 
     
 
  درس شانزدهم  
درس شانزدهم :
همزه وصل
 
 
 
 
 
     
 
  درس هجدهم  
درس هجدهم :
وقف
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
چگونه قرآن را صحیح و زیبا بخوانیم
 
 
 
متن کتاب  آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم